LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Frivillige organisasjoner i søk og redning

Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene

Steinar Gjerde, Marte Winsvold

2017:5 Frivillige organisasjoner i søk og redning
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internett: 978-82-7763-560-6

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Samspill mellom offentlige etater og frivillighet i søk- og re...
Rapporten belyser frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner til lands, fra tre forskjellige vinkler. For det første gis en oversikt over frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner i årene 2010 til 2016. Dataene, som er hentet fra Hovedredningssentralens register for søk- og redningsaksjoner, viser at de frivillige organisasjonenes innsats i søk- og redningsoppdrag har økt de siste årene. I 2010 deltok frivillige organisajonser i om lag en femtedel av alle redningsaksjoner til lands – i 2016 hadde andelen økt til en fjerdedel. De frivilliges innsats i søk og redning er med andre ord betydelig og helt sentral for at redningsaksjoner skal kunne gjennomføres i så stort omfang som det gjøres per i dag.

Videre undersøker rapporten potensialet for rekruttering til beredskapsorganisasjonene. Her ser vi først på befolkningens kjennskap og holdning til redningsarbeid, samt deres motivasjon for å delta i arbeid. Data for denne analysen er hentet fra en undersøkelse av et representativt utvalg av befolkningen. Analysene viser at i overkant av en tiendedel av befolkningen er medlem i en beredskapsorganisasjon, og at om lag en fjerdedel av disse har deltatt i en redningsaksjon. Det kan dermed se ut som om andelen aktive medlemmer utgjør om litt under tre prosent av befolkningen. Blant de som ikke er medlem i en beredskapsorganisasjon, sier om lag en femtedel at de kunne tenke seg å være det. Kjennskapen til redningstjenesten er imidlertid ikke veldig høy: en av tre sier at de kjenner godt til redningstjenestens arbeid og til de ulike frivillige organisasjonene. Samtidig ser vi at flere sier seg villig til å la seg rekruttere dersom de får utfyllende informasjon om hva arbeidet som frivillig innebærer.

Dernest analyseres hvilke utfordringer organisasjonene selv opplever de står overfor i rekruttering av nye medlemmer og mobilisering av eksisterende medlemmer. Denne analysen gjøres med utgangspunkt i casestudier i tre kommuner. Organisasjonene opplever at det er nokså lett å rekruttere nye medlemmer, og særlig blant de spisse og spesialiserte organisasjonene. Utfordringen er å holde på dem man har rekruttert. Muligheten for å tilegne seg kompetanse, til å inngå i sosiale nettverk gjennom redningsarbeidet og godt lederskap i organisasjonen trekkes frem som viktig for at folk skal ønske å bli. Tidspress, stress og overbelastning og vanskeligheter med å få fri fra jobben er forhold som får folk til å slutte.

Til slutt belyser rapporten samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene og kommuneadministrasjonen. Data for denne analysen er hentet fra casestudier i to kommuner. Frivillige organisasjoner i de to kommunene vi har intervjuet i opplever kommunens rolle som uklar, noe som delvis bunner i at kommunen har et planleggingsanvar for all beredskap, men ikke noe operativt ansvar for søk-og redningsaksjoner. Kommunene i denne studien har videre prioritert å bygge internkompetanse koordinere egne beredskapsressurser og har vært mindre opptatt av å etablere kontakt og koordinere seg med eksterne aktører som for eksempel de frivillige beredskapsorganisasjonene. Blant kommunens ansvarsoppgaver i beredskapsarbeidet, er å invitere relavante aktører til øvelser knyttet til konkrete scenarioer fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Hvem som inviteres er imidlertid basert på kommunens egne vurderinger. Dette gir rom for en skjevdeling av invitasjoner. Blant annet blir gjerne de som har deltatt før invitert på ny. Frivillige organisasjoner man ikke har samarbeidet med kan da bli utelatt fordi kommunen ikke har full oversikt over hvilke ressurser som finnes.