LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i OsloGuro Ødegård (NOVA), Audun Fladmoe

2017:2 Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN internett: 978-82-7763-553-8
Antall sider: 94

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv: Kontinuitet elle...Emneord

Frivillige organisasjoner
Politisk deltakelse
Ungdom
Demokrati


Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. Hensikten med studien er å øke forståelsen av ungdoms organiserte fritid og demokratiske deltakelsesmønster, ved å se på ulikhet i deltakelse etter faktorer som kjønn, innvandrerbakgrunn og familieressurser. Rapporten ser også på sammenhengen mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter, og hvordan unges oppslutning om frivillige organisasjoner, politisk interesse og deltakelse ved valg har endret seg over tid.

Rapporten viser blant annet at unges deltakelse i frivillige organisasjoner synes å ha holdt seg på et stabilt, høyt nivå det siste tiåret, og at interessen for politikk og samfunnsspørsmål har økt – særlig blant jenter. Idretten er den aktiviteten som trekker flest unge, men også der forskjellene mellom unge fra mer og mindre ressurssterke familier er størst. Selv om vi finner lignende tendenser i andre organisasjonskategorier, er disse langt svakere.

Når det gjelder deltakelse i politiske aktiviteter har det å vokse opp i en samfunnsretta familiekultur mer å si enn familiens sosioøkonomiske ressurser. Undersøkelsen finner en sammenheng mellom deltakelse i politiske aktiviteter og organisasjonsdeltakelse – en sammenheng som er spesielt sterk for samfunnsretta organisasjoner (miljø- og humanitære organisasjoner). Studien indikerer at sammenhengen mellom deltakelse i mer «upolitiske» organisasjoner (som idrett, hobby og fritid) er noe sterkere for minoritets- enn for majoritetsungdom.

Rapporten er et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)