LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

«Ikke bare en Facebook-gruppe»: En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge
2016:9 «Ikke bare en Facebook-gruppe»: En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN print: 978-82-7763-544-6
ISBN internett: 978-82-7763-545-3
Antall sider: 83

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Frivillig innsats og motivasjon i Norge og SkandinaviaEmneord

Frivillig innsats
Frivillige organisasjoner
Sosiale medier
Flyktninger
Refugees Welcome to Norway
Nye frivillige initiativ


Det raskt økende omfanget av flyktning- og asylankomster til Norge høsten 2015 førte til en omfattende mobilisering i det norske sivilsamfunnet. Flertallet av de frivillige bidro gjennom frivillige organisasjoner, men situasjonen førte også til fremveksten av nye hjelpegrupper som ved hjelp av sosiale medier engasjerte og organiserte frivillige i stor skala – utenfor rammene av etablerte institusjoner. Refugees Welcome (RW), som er tema for denne rapporten, representerer det største av disse initiativene.

Basert på intervjuer med syv ledere og nøkkelpersoner i seks ulike initiativer omkring i landet, ser denne rapporten på fremveksten og utviklingen av RW-nettverket i Norge: Fra etablering i Oslo og spredningen av engasjementet til resten av landet, informantenes opplevelser av muligheter og utfordringer i møte med asyl- og flyktningfeltet, og hvordan en ny aktør søker å forme – og blir formet – av konteksten de går inn i.

Analysene gir et innblikk i hvordan RW som handlingsnettverk har organisert seg i ulike faser, og søker ved hjelp av en flerdimensjonal tilnærming å få innblikk i hvilke strukturelle, kulturelle og organisatoriske faktorer som har vært viktig for gruppenes etablering, vekst og virke.

Rapporten peker på hvordan fremveksten og utviklingen av RW kan ses i en bredere kontekst, hvor både frivillig deltakelse og organisering er i endring. Ny kommunikasjonsteknologi, som internett og sosiale medier, har blitt en stadig viktigere kilde til informasjon og mobilisering, og bidrar til å endre premissene for hvordan mennesker danner grupper – og med det selve grunnlaget for kollektiv handling.