LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Frivillig innsats i Noreg 1998-2014




Sivilsamfunn 2015:4 Frivillig innsats i Noreg 1998-2014
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

ISBN print: 978-82-7763-479-1
ISBN internett: 978-82-7763-480-7
Antall sider: 96

Kjøp trykket versjon
Last ned pdf

Prosjektkobling:

Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia



Emneord

Frivillig arbeid
Frivillig sektor


Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega både av stabilitet og endringar over tid.

Rapporten viser eit frivlligfelt som er prega både av stabilitet og endring. Me finn stabilitet knytt til at nivået er høgt, både målt i talet på frivillige, i tidsbruk og i omfanget av kjernefrivillige, og me finn stabilitet knytt til at fordelinga mellom organisasjonstypane er nokså lik. Det er også framleis slik at aktivitet er knytt til sosiale ressursar. Menn deltek frivillig i større grad enn kvinner, det er flest i aldersgruppa 35-49 år som deltek. Både høg inntekt, høg utdanning og det å vere gift bidreg til eit høgare nivå av frivillig innsats.

På den andre sida har med peika på viktige endringstrekk når det gjeld medlemsrolla, der det er færre no enn tidlegare som er medlemmar av organisasjonen eller organisasjonane dei utfører frivillig arbeid for. Me ser også tendensar til ein aukande differensiering, der den einskilde i større grad spreier det frivillige engasjementet sitt på fleire organisasjonar. Likeeins finn med viktige endringar knytt til at fleire av dei som har barn i hushaldet deltek frivillig no enn det som vart tilfelle tidlegare, og at skilnadene mellom dei med høg og låg utdanning vert mindre over tid. 

Relaterte publikasjoner
Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014