LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv: Kontinuitet eller endring?

Å studere ungdoms politiske og sivile deltakelsesmønster betegnes som en nøkkel til å forstå utviklingen av samtidens demokrati (Hooghe, 2014). Ungdom står i en paradoksal situasjon, både som institusjonsutfordrer og som bevarer av de samme institusjonene i framtiden. Slik sett gir studier av ungdom muligheter for ansporinger til samfunnsendringer vi kan vente oss i årene som kommer. 

I dette prosjektet er målet å gi et bredt bilde av ungdoms deltakelse innenfor både sivilsamfunn og politikk. I den forbindelse stiller vi tre overordnede spørsmål: Preges unges deltakelsesmønster over tid av kontinuitet eller endring? Hvilken betydning spiller ny teknologi og nye sosiale medier for dannelsen av nye kollektive handlingsformer, deltakelse, meningsdanning og politisk inkludering/ekskludering? Og hvordan forholder unge generasjoner seg til «nye» og «gamle» kollektive deltakelsesformer?

Spørsmålene søkes besvart gjennom fire delprosjekter:

  1. Endringer i ungdoms deltakelsesmønster.
  2. De ikke-deltakende unge: Individuelle og kontekstuelle fraværsmekanismer.
  3. Foreningsliv og politisk engasjement.
  4. Nye sosiale medier og samfunnsengasjement blant unge.

Prosjektet vil basere seg på ulike typer data, blant annet spørreundersøkelser og tidsseriedata.