LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Samspill mellom offentlige etater og frivillighet i søk- og redningstjenesten (fase 2)

Tidsplan: 2015 - 2017

Prosjektet er en videreføring av et  forprosjekt om frivilliges bidrag til beredskaps- og redningstjenesten  (2014-2015). I første prosjektfase har det vært gjennomført en kvalitativ studie av de to politidistriktene, Hordaland og Oslo. Hovedfokus har vært hvordan bruk av frivillige i søk og beredskap foregår, med en særlig vekt på samspill mellom frivillige og innsatsledelse. 

I denne runden er det fem problemstillinger det er særlig relevant å se nærmere på:

  • Omfanget av frivillig deltakelse i søk- og redningsaksjoner
  • Samspill mellom kommune og de frivillige organisasjonene
  • Motivasjon for deltakelse i frivillig søk og redning i befolkningen
  • Faktorer som hemmer og fremmer rekruttering i de frivillige organisasjonene
  • Hvordan en kan sikre frivillig deltakelse på øvelser

For prosjektfase 2 vil vi fortsette dybdestudier av de samme to politidistriktene, Hordaland og Oslo.