LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Partnerskap for sosial innovasjon

Nye samarbeidsplattformer mellom frivillig, offentlig og privat sektor

Tidsplan: 2016 - 2017
Oppdragsgiver:
Kulturdepartementet

Samhandlingsformene mellom kommuner og frivillige finnes i ulike former, de har vært historisk skiftende og de har forskjellig karakter på ulike politikkfelt. Det å skulle kartlegge karakteren av samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor i ulike kommuner er svært komplisert oppgave. I forskningslitteraturen er det vanlig å karakterisere samspillsformene i tre hovedkategorier: økonomisk støtte, interesserepresentasjon og institusjonelt samarbeid (Lorentzen 2010 ).

I dette prosjektet vil vi belyse nye former for institusjonelt samarbeid mellom særlig offentlig og frivillig sektor, men der også privat sektor kan ha en rolle i form av økonomisk støtte, finansiering av lokaler og stillinger eller deling av kunnskap. Prosjektet vil kartlegge enkelte modeller for nye samspill mellom kommuner og frivillig sektor og belyse enkelte problemstillinger knyttet til dem. Vi spør: 

  • Hva karakteriserer samhandlingen på slike nye plattformer, hvem tar initiativ til etableringen, og hvordan blir de finansiert? 

Prosjektet vil både ha en eksplorerende del og en kartleggingsdel. Vi vil foreta telefonintervjuer med representanter for nye samarbeidsplattformer i et utvalg kommuner, og gjennom intervjuene vil vi gi en beskrivelse av enkelte modeller som er valgt i kommuner og belyse erfaringer fra disse. I tillegg vil vi sende et spørreskjema til ca. 20 kommuner for å samle mer generelle karakteristika av initiativ for etablering av nye samarbeidsplattformer.