LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Betydningen av trossamfunn som forebyggingsarena

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Norsk offentlighet har den siste tiden vært preget av debatter rundt islamsk radikalisering, ekstremisme og terrortrusler. Fra internasjonal forskning vet vi at trossamfunn kan bidra til både å forebygge og fremme radikalisering. I dette prosjektet ser forskerne på sivilsamfunnets rolle i forebyggingsarbeid, med spesielt fokus på trossamfunn og hvordan disse samhandler med myndighetene og det øvrige sivilsamfunnet.

Målet med prosjektet er å generere kunnskap om hvilken rolle det lokale sivilsamfunnet generelt, og trossamfunn spesielt, har og kan ha i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi spør:

  • Hvordan kan moskeer og tilstøtende foreninger bidra til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?
  • Hvordan er trossamfunnenes forebyggingsrolle betinget av samspill med det lokalsamfunnet de inngår i?
  • Hvordan fungerer trossamfunnene som kontaktpunkter for myndighetene i forebyggingsarbeid?

Spørsmålene vil bli belyst gjennom casestudier av trossamfunn og det lokale sivilsamfunnet i tre kommuner som har utfordringer knyttet til radikalisering.