LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Lokalt foreningsliv for barn og unge

Lokale frivillige foreninger som rammer for barn og unges fritidsaktiviteter

Tidsplan: - 2016
Forskere:
Ingunn Eriksen (NOVA)
Guro Ødegård (NOVA)
Lars Roar Frøyland
Oppdragsgiver:
Kulturdepartementet

Frivillige organisasjoner utgjør en viktig sosial arena for barn og unge i Norge. Det har vært en økende bekymring for sosial ulikhet i rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner. I en studie av unge i Oslo, har Andersen (2015) vist at unge med lav økonomi og med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i organiserte fritidsaktiviteter. Dette er i tråd med studier av unge voksne (Folkestad et al 2015). Parallelt med dette synes det å være en utvikling hvor den organiserte barneaktiviteten øker i omfang- stadig flere foreldre sender sine barn under skolepliktig alder på aktiviteter.

Innenfor sivilsamfunnsforskningen er det lite kunnskap om bredden i deltakelse blant unge under 16 år. Vi mangler også studier som kartlegger mangfoldet (eller enfoldet) av frivillige organisasjoner og andre frivillige sammenslutninger som aktiviserer barn og unge i et lokalsamfunn, selv om det er gjort mindre delstudier på dette (se bl.a Ødegård, Steen-Johnsen et al 2012).

Dette prosjektet tar sikte på å besvare to overordnede problemstillinger:

  • Hvordan ser det organiserte deltakelsesmønsteret ut blant unge i aldersgruppen 13-18 år?
  • Hvordan ser det lokale landskapet av barne- og ungdomsorganisasjoner ut i et knippe  norske kommuner?

Prosjektet vil basere seg på ulike former for data, blant annet analyse av surveydata fra unge i aldersgruppen 13-18 år i 350 kommuner (Ungdata), samt casestudier av 3-5 kommuner. Casestudiene vil bl.a innebære telefonintervjuer og questbacksurey av relevante representanter fra myndigheter, skoler og frivillige organisasjoner.