LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Sivilsamfunn og frivillig sektor i endring

Innenfor temaområdet «Sivilsamfunn og frivillig sektor i endring» vil det bli gjennomført fem prosjekter:

(1) Samspill mellom sivilsamfunn og andre samfunnsaktører (governance)

(2) Organisasjonslandskap i endring

(3) Nye former for kollektiv handling.

(4) Ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv: kontinuitet eller endring?

(5) Frivillig innsats og integrering

Prosjektene er delvis en videreføring av tematikken innenfor et av senterets satsingsfelt i perioden 2008-2013: «Endringsprosesser i frivillig sektor». De nye prosjektene bygger på tidligere forskning, men vil også generere ny kunnskap om de konsekvenser pågående endringsprosesser vil ha for frivillig sektors rammebetingelser, både organisatorisk, økonomisk og politisk. 

Prosjektene vil blant annet undersøke nye samarbeidsformer mellom frivillig sektor og andre aktører, både offentlige og private, og hvilken betydning slike nye former for samspill har for de ulike aktørene som er involvert. Videre vil det bli sett på hvilke endringer som skjer i organisasjonspopulasjon og organisasjonsform på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og betydningen av endringsprosesser slik som digitalisering og fremveksten av sosiale medier, fremveksten av nye lokale organiseringsformer og fremveksten av et flerkulturelt, transnasjonalt sivilsamfunn.

Det vil bli brukt ulike former for data og metode, blant annet casestudier, analyse av tidsseriedata og dokumentanalyse.