LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Finansieringsordninger og andre rammevilkår

Det planlegges ett prosjekt innenfor dette temaområdet:

« Finansiering og rammevilkår »

Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvordan små, mellomstore og store organisasjoner i ulike kategorier påvirkes av endringer i inntektsgrunnlag og rammevilkår.

Gjennom flere studier gjennomført i foregående periode (2008 – 2013) har senteret vist et tosidig bilde: På den ene siden har organisasjonene opplevd en bedring i sine økonomiske rammebetingelser, men på den andre siden har dette krevd en mer profesjonalisert administrasjon, blant annet for å tilfredsstille økte krav til finansiell rapportering overfor bevilgende myndigheter.

I prosjektet «Finansiering og rammevilkår» vil det bli sett nærmere på hvordan ulike finansieringsregimer utvikler seg, samt hvilke konsekvenser dette har for organisasjonenes autonomi og muligheter for utvikling, både på lokalt og på nasjonalt nivå.