LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Ungdom og idrett – barrierer, frafall og endringer over tid

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn en fersk rapport om idrettsdeltakelse og trening blant Oslo-ungdom.  

Ø og B

Tirsdag 11. oktober inviterte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor til frokostseminar og rapportlansering. På seminaret « Ungdom og idrett – barrierer, frafall og endringer over tid », presenterte NOVA-forskere Guro Ødegård og Anders Bakken en ny rapport om Oslo-ungdoms deltakelse i idrett og treningsaktiviteter.

Rapporten er et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, NOVA/HiOA og Norges Idrettshøgskole.

En idrett for alle?

Forskerne kunne konstatere at idrettens posisjon fortsatt står sterkt blant ungdom, og at det siden 90-tallet er langt flere unge som i løpet av oppveksten har deltatt i organisert idrett. Samtidig er finner de tendenser til en mer negativ utvikling: Gapet mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn har økt de siste 20 årene. Særlig er minoritetsjenter underrepresentert sammenlignet med andre grupper.

Mens familiens økonomi og holdninger til idrett forklarer mye av forskjellene i idrettsdeltakelse blant ungdom generelt, finner forskerne at årsakene til minoritetsjenters underrepresentasjon er mer komplekse. I tillegg til sosioøkonomiske faktorer og idrettskulturen i familien, synes minoritetsjenter bl.a. å ha noe mindre interesse for trening og mange synes å prioritere skole fremfor idrettsdeltakelse når de når ungdomsalder.

Et stort og sammensatt panel av engasjerte idretts- og organisasjonsrepresentanter deltok i diskusjonen av rapportens funn. Her var særlig økonomi, betydningen av holdninger og arbeid mot foreldrene og samarbeid idrett-skole særlig sentrale temaer.

Se forskernes presentasjoner og paneldebatten her (livestream)

Panel

I panelet (f.v):

Åse Strandbu (professor, Norges idrettshøgskole)
Anja Rynning Veum (utviklingssjef, Norges idrettsforbund)
Ubah Aden (Foreldreutvalget for grunnopplæringen og rådgiver, Imdi)
Magne Brekke (Generalsekretær, Oslo idrettskrets)
Frode Kyvåg (Byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune) 

Ordstyrer for dagen var Kari Steen-Johnsen (Institutt for samfunnsforskning)

Se også:

Bilde til nett