LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Det flerkulturelle foreningslivet

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor to ferske rapporter om innvandrerbefolkningens frivillige deltakelse.

14. april inviterte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor til frokostseminar og rapportlansering i ISFs lokaler på Frogner i Oslo. På seminaret  Det flerkulturelle foreningslivet – nye perspektiver og metodiske utfordringer spurte vi: Hva vet vi om innvandreres deltakelse og hva trenger vi mer kunnskap om?

Se opptak fra seminaret her (livestream.com)

Forsamling_tekst

På seminaret presenterte Ivar Eimhjellen (Uni Research Rokkansenteret) og Guro Ødegård (NOVA) funn fra to ferske senterrapporter. 

Eimhjellen presenterte resultater fra en surveystudie fra 2015 av innvandrerbefolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner. Foruten å se denne i sammenheng med tidligere undersøkelser, drøfter han i rapporten utfordringer og mulige løsninger når det gjelder å framskaffe gode data og forskning på innvandrerbefolkningen.

Her kan du laste ned rapporten «Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv. Nye tal og metodiske utfordringer» (Eimhjellen 2016)

Guro Ødegård (tidligere senterleder, forskningsleder ved NOVA f.o.m mars 2016) presenterte en kvalitativ studie av åtte flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Studien plasserer disse innenfor en tradisjonell nordisk organisasjonsmodell og belyser foreningenes sosiale, kulturelle og politiske rolle- i en norsk og en transnasjonal kontekst. Studien understreker hvordan framveksten av et flerkulturelt foreningsliv utfordrer vår tradisjonelle forståelse av foreningslivets roller og funksjoner, og behovet for å tenke utover nasjonale grenser for å øke vår forståelse av feltet.

I samme rapport inngår også en casestudie gjennomført av Ivar Eimhjellen av grasrotinitativet Bærekraftige Liv i Bergen.

Her kan du laste ned rapporten «Klima og migrasjon. To casestudiar av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid». (Eimhjellen og Ødegård 2016)

Ytterligere info og oppsummering fra seminaret kommer.