LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

Facebook 26. juni 2014

Foreninger Online: Barrierer for bruk av nettbasert kommunikasjon i frivillige organisasjoner

Til tross for at nordmenn generelt har en høy grad av deltakelse på Facebook og andre sosiale nettverkssider, ser det ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad. Hvilke faktorer er det som hemmer og fremmer foreningers bruk av nettbasert kommunikasjon?

> Les mer

Social Enterprises 16. juni 2014

Social Enterprise and the Third Sector

Ny bok om sosialt entreprenørskap og den tredje sektor.

> Les mer

12. juni 2014

Nye rapporter om danskenes valgdeltakelse i 2013

Politisk valg

Med utgangspunkt i registerdata har forskere ved Københavns Universitet studert deltakelsen ved det danske kommunevalget 2013. Resultatet er to rapporter- en deskriptiv analyse av valgdeltakelsen og en effektevaluering av ulike mobiliseringstiltak som ble prøvd ut for å øke deltakelsen ved valget.

> Les mer

CIVICUS 10. juni 2014

CIVICUS State of Civil Society Report 2014

Et levende sivilsamfunn forutsetter robuste og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. I årets utgave av CIVICUS State of Civil Society rettes fokus mot globale styringsstrukturer.

> Les mer

Sosiale medier 03. juni 2014

Amerikansk rapport om digitale medier og frivillighet

Mens teknologisk kompetanse er utbredt blant yngre generasjoner, viser forskning tendenser til et aldersbasert digitalt skille. Ettersom voksne i økende grad kaster seg på teknologibølgen, kan sosiale medier og digitale strategier fasilitere nye måter å engasjere frivillige på. I en fersk rapport har amerikanske forskere, med utgangspunkt i personer over 40 år, sett nærmere på hvordan frivillige organisasjoner kan bruke internett, sosiale medier og mobilteknologi for å engasjere og rekruttere til frivillighet.

> Les mer

Udvikling i frivilligt arbejde 27. mai 2014

Tendenser til endring i danskenes frivillige arbeid

Forskere ved SFI og Aalborg Universitet har undersøkt utviklingen i danskenes frivillige arbeid. I dag kom rapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012". 

> Les mer

Politisk integrering 16. mai 2014

Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati?

Ny bok om innvandrerorganisasjoners betydning for politisk integrering.

> Les mer

jenter og idrett 10. april 2014

Kom igjen, jenter!

Sammenlignet med gutter med innvandrerbakgrunn og majoritetsungdom av begge kjønn er minoritetsjenter klart underrepresentert som medlemmer i idrettslag. I en ny rapport har et statlig oppnevnt utvalg sett nærmere på minoritetsjenters deltakelse i organisert idrett.

> Les mer

28. februar 2014

Gjorde Twitter noen forskjell i valgkampen 2013?

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at Twitter endret styrkeforholdet mellom partiene og partilederne under Stortingsvalgkampen i 2013. Selv om massemediene  i hovedsak satte agenda for valgkampen, ble Twitter et viktig, kritisk forum for debatt om politiske budskap.

> Les mer

24. januar 2014

Synliggjør frivillig sektor i Europa

Forskere, representanter fra frivillig sektor og eksperter møttes denne uken i Bologna for lansering av et treårig forskningsprosjekt om frivillig sektor i Europa.

> Les mer

Tildeling 20. desember 2013

Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret tildelt forskningsprogram

Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret inngår kontrakt med Kulturdepartementet for fire nye år som ledere av et omfattende forskningsprogram om frivillig sektor.

> Les mer

un logo 04. desember 2013

Institutt for samfunnsforskning deltar i FN-ekspertgruppe

FNs statistikkdivisjon har satt i gang arbeidet med å revidere hvordan frivillige og ideelle organisasjoner defineres og klassifiseres i nasjonalregnskapet. Karl Henrik Sivesind, som er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, er oppnevnt som medlem av en ekspertgruppe som skal vurdere revisjonen av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner (NPIs) i Nasjonalregnskapssystemet (SNA). 

> Les mer

Enjolras, Bernard_ny 26. november 2013

Institutt for samfunnsforskning leder nytt EU-prosjekt om frivillig sektor

Med en omfattende prosjektskisse vant Institutt for samfunnsforskning fram i konkurransen om å få lede et større EU-FP7-SSH-prosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

> Les mer

FreeDigitalPhotos / by smarnad 30. september 2013

Religion og sosial kapital

Er religiøse bedre naboer, mer tillitsfulle og mer sjenerøse enn ikke-troende? Dette er tema i rapporten Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser?

> Les mer

Foto: FreeDigitalPhotos.net 27. september 2013

Bruker internett mer enn tradisjonelle aksjoner

Nasjonale frivillige organisasjoner bruker i stor grad sosiale medier, mens mindretallet gjennomfører demonstrasjoner og aksjoner, viser en ny undersøkelse.

> Les mer

by xedos4 02. september 2013

Frivillig deltakelse i Norden

Frivillig deltakelse er sosialt skeivere fordelt i Norge enn de andre nordiske landene, slår en ny undersøkelse fast.

> Les mer

forside VR_2013_3 høyoppl 29. august 2013

Grenseløs frivillighet?

Frivillighet som verdi står sterkt blant foreldre til barn som driver med organiserte aktiviteter. Det viser en ny undersøkelse utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

bok 28. juni 2013

Sivilsamfunnet klemt mellom stat og kapital

Privatisering av velferdstjenester og utfordringer ved økt mangfold er blant temaene i ny bok om sivilsamfunnets endrede rolle i demokrati og velferd.

> Les mer

Foto: FreeDigitalPhotos.net 06. juni 2013

Internett styrker lokale frivillige organisasjonar

Generell nettbruk ser ut til å påverke organisasjonanes overlevingsevne og vekst. 

> Les mer

Hadia Tajik 05. juni 2013

Vellykket avslutningskonferanse

5 års forskning på frivillig sektor ble oppsummert under Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors sluttkonferanse forrige uke. Forskningen viser at frivilligheten befinner seg i en ny fase av institusjonell endring kjennetegnet av nettverkssamfunn og individualisert frivillighet. 

> Les mer